Přírodní stavění a územní plánování

Při projektování přírodního stavění nebo lépe řečeno při tvorbě životních prostor člověka v přírodě se  musíme porovnat také s územním plánem. Územní plánování je obsahem stavebního zákona. Smyslem územního plánování je dosáhnout harmonického rozvoje lidských sídel a infrastruktury jak ve vnitřních poměrech sídla, tak ve vztahu ke krajině. Jeho smyslem je mimo jiné uchránit krajinu od devastace lidskou činností. To je velmi bohulibý záměr.

Bohužel je však myšlenka ochrany krajiny založená na oddělení člověka od přírody. Stavební zákon rýsuje mezi lidské sídlo a přírodní krajinu tlustou čáru - hranici zastavitelného území. Co je zastavitelné, to je pokryté stavbami, betonem, nebo dlažbou, co je nezastavitelné, to je nedotknutelná volná krajina, kde lidé žít nesmí. Není divu, u nás moc volné krajiny nezbývá a příkladů jejího znehodnocení je víc než dost. A tlak investorů na zastavění krajiny je tím větší, čím jsou jejich stavební záměry divočejší (za supermarket, elektrárnu nebo dálnici, je silnější lobbing než za chatu v zahrádce).

A tak mají lidé, kteří chtějí hospodařit v krajině, vytvářet rodové statky, ekovesničky nebo jen skrovné bydlení v přírodních zahradách zajímavý úkol. Jak najít plochy, které by měly přírodní charakter? Jak najít místa, kde bych mohl postavit malý dům ve velké zahradě? Parcely, které jsou k dispozici, totiž musí být vybaveny kanalizací, vodovodem, přípojkou elektřiny, příjezdovou komunikací s veřejným osvětlením, na které se vyhne hasičský vůz s popelářským. Tyto sítě jsou tak drahé, že je potřeba aby nebyly dlouhé a proto bývají parcely co nejmenší. Vezmete si hypotéku na parcelu se sítěmi, hypotéku na dům a hned vás připojí k sítím a už platíte složenky za energie. A kolem domu žádná zahrada která by vás živila a žádný les, kde by rostlo dřevo na topení...

Jednou ze základních myšlenek přírodního bydlení je soužití člověka s přírodou - život lidí v přírodním biotopu kolem lidského hnízda, kolem obytného paloučku s domkem, jezírka, jedlé zahrady a sadu. Podle mého názoru je i člověk přírodní bytostí a podléhá přírodním zákonům. A tak striktní oddělení člověka od přírodního prostředí lidským zákonem nejspíše nebude úplně v souladu se zákony přírodními. Lidé kdysi bydleli v osadách na lesních mýtinách. Přírody bylo kolem tolik a lidé žili natolik přírodním způsobem života, že nebylo potřeba vymezovat co je přírodní a co je lidské. Pokud v lokalitě nebylo přírodní prostředí ohroženo lidskými zásahy, bylo všechno v pořádku.
Ale permakulturní zahrada nebo rodový statek, jehož součástí je kus lesa, kus divočiny a který je kolem dokola chráněný biokoridorem mocného živého plotu ve formě větrolamu jsou přeci rovnovážnými přírodními biotopy! Pokud bychom dali prostor přirozené přírodě kolem malé osady, nebo v pásech mezi zahradami, kudy by mohla procházet zvěř, kdyby mohl být mezi biotopem rodiny Nováků a Brzobohatých biotop Jezevcových nebo Lišákových, pak by se člověk a jeho bydlení znovu mohli stát součástí přírody.

V obecných stavebních zvyklostech, normách a zákonu není pojem přírodního stavění a bydlení zavedený. V některých územních plánech se už objevují první vlaštovky ve formě ploch určených pro rodinné ekofarmy a podobně. Bylo by ale skvělé, kdybychom se zamysleli nad parametry a možností společensky uznané definice ploch pro život člověka v přírodě.

Velkým oříškem územního plánu pro nás bývají detailní regulativa, která určují tvar a chrakter domu. Obyčejně se vychází z historických forem (např. podlouhlý tvar domu, který původně určovaly chlévy jako součást bydlení a prudký sklon střechy kvůli šindelové nebo doškové krytině nad půdou k uskladnění sena), které ale dnes už nejsou účelné ani opakovatelné. O tom více v jiné kapitole. 

Mám ale veselou vizi: co kdyby si každý udělal dům, jak potřebuje. Ale podmínkou by bylo, že musí být skrytý mezi stromy. Pak už by stačilo předepsat jenom ty stromy... :-)

Jak malé přírodní domy ve velkých přírodních zahradách pomáhají životnímu prostředí.

Někdy mám potřebu zachránit svět a tak běhám sem a tam, abych se zúčastnil správných akcí, podpořil správné věci a zasadil správný strom na správném místě. Nejsprávnější věc, kterou udělám, bude, když zůstanu u práce, která mě živí: navrhování malých přírodních domů ve velkých přírodních zahradách.

Čím takové domky mohou pomoci zlepšit stav ekosystému na Zemi? Tak pěkně po pořádku:

1. Malý domek zanechá menší ekologickou stopu než velký dům. Spokojíme-li se s menším vnitřním prostorem, který je ve větších přírodních zahradách vynahrazen velkou přírodní zahradou, venkovními strukturami na spaní, vaření, koupání stolování atd. můžeme objem i cenu domu snížit na méně než polovinu. V zimě budeme pěkně u kamen, v létě se rozběhneme do celé zahrady. Každá utracená koruna zanechá stopu nejen ve Vaší síle, ale i v ekosystému Země.

2. Domky postavené z přírodních materiálů nezanechávají - naopak - mažou uhlíkovou stopu. Jak je to možné? K výrobě klasických stavebních materiálů je potřeba mnoho energie, kterou dnes získáváme stále především z fosilních paliv nebo jádra. Naopak přírodní materiály jako je dřevo, vlna, konopí, sláma, len apod. do sebe kysličník uhličitý vážou přirozeným přírodním růstem. Ano, k opracování je zase potřeba energie, ale masa rostla z přirozené síly, přičemž pohltila CO2 a vydechla kyslík. Čím víc domů z přírodních materiálů, tím méně CO2 v atmosféře.

3. Malý domek nezůstane nikdy prázdný. Je to k nevíře, ale vypozoroval jsem, že klasický rodinný dům, který dnes stojí 5 – 10mil.Kč zůstává v mnoha případech poloprázdný. Stačí, aby děti vyletěly z hnízda. Kdo by bydlel v jednom domě s tchánem nebo tchyní? A to nemluvím o dalších životních změnách, včetně rozvodů, které – přiznejme si to – přicházejí. Mým snem je bydlení v osobních domech. V malých domcích pro jednoho nebo pro dva, které se jako vejminky dostavují do velké zahrady během života podle potřeby. Stane – li se, že jednoduchý, jednoprostorový domek opustí jeho obyvatel, lze ho bez jakýchkoliv úprav proměnit v domek pro rodiče, mladou rodinu, lesní školku, atelier, tělocvičnu nebo dílnu. A zase se bude míň stavět, přestavovat a přistavovat.

4. Bude – li náš domek stát ve velké zahradě, je možné vytvořit na polovině zahrady les, nebo vysázet jinou formu biomasy na topení, neřku – li na stavění. Myšlenka, že bychom měli žít v pasivních domech pochází z myšlenky, že nemáme jiný energetický zdroj, než fosilní paliva, která ubývají. Pokud se blížíme k absolutnímu zateplení domu, prudce nám stoupá jeho cena a ocitáme se u ekologické stopy měřitelné utrácením peněz podle bodu 1. Spokojíme-li se však s rozumným nízkoenergetickým standardem a věnujeme pozornost obnově lesů (také na naší zahradě) a budeme na domácnost nahlížet jako na energetický celek: dům – zahrada a dřevo pochopíme jako obnovitelný zdroj (což energetický štítek neuznává) nehrozí nám žádný energetický kolaps, ani environmentální katastrofa. Na jeden metr čtvereční povrchu země dopadá v naší zeměpisné šířce průměrně 1kW sluneční energie. Hektarový pozemek je sluneční elektrárnou o výkonu 10.000kW, nejlepším slunečním kolektorem i baterií je strom. Roste sám a má mnoho užitečných vedlejších účinků :-)

5. Bydlení v přírodních zahradách vede k lokání soběstačnosti, ke spokojenosti (měně se cestuje, méně se utrácí), ke zdraví, ke zvyšování biodiverzity (přírodní zahrada s jedlým lesem, větrolamem a jezírkem je cenný přírodní biotop). Kéž bychom mohli proměňovat pole v přírodní zahrady. V naší zemi máme 5mil.hA zemědělsky obdělávané půdy a 10mil. lidí. Teoreticky by nás plocha polí měla skvěle ubytovat i uživit a ještě nám dát dřevo na topení a stavění. A ještě by mohly vznikat nové plochy divočiny a lesů – jeden hektar pro dva lidi je moc. A nemyslete si, že by byla všude vesnice. Spíš by byl všude les. A proč by lidé nemohli žít v lese.

6. Budeme – li topit dobrými kamny na dřevo umístěnými v srdci domu bez dalších rozvodů tepla, kamny, která září do prostoru domu a nevyrábějí přehřátý vzduch na rozdíl od radiátorů pod okny, (radiátory ohřívají obvodovou stěnu a vyrábějí přehřátý vzduch nasycený párou, který vytváří potíže s kondenzací ve stěnách) – spálíme méně dřeva, prodloužíme životnost domu a otužíme zdraví člověka.

Tanec se Zemí

celostní tvorba přírodního prostoru

Je otázka, jestli si lidé vybírají pozemek, nebo jestli si pozemek vybírá lidi :-) Někdy říkám, že najít pozemek je jako najít životního partnera, nějak se to musí stát, je to příběh, který se moc nedá naplánovat. Ani u partnerů nevíme, kdo za to může. Nejspíše je přitažlivost vzájemná.
Pokud porovnáme stáří a příběh pozemku, který je autentickým, neoddělitelným kouskem planety, se stářím a příběhem člověka, jež na pozemek přichází, musíme se sklonit před geologickým a historickým věkem místa a jeho geniem loci.

Každé místo, ať je dnes čímkoliv, bylo původně čistým přírodním prostorem, na který miliony a miliardy let působily vesmírné i pozemské živly, kam svítilo slunce, kde rostl les, proudila voda, foukal vítr, kde žila zvířata a v poslední velmi krátké době hospodařili lidé. Každé místo má svou tvář, svůj život, svoji paměť a domnívám se, že skrze jednotu planety se vším životem i s námi, má místo také svůj sen. A lidé, kteří přicházejí, mají šanci napomoci jeho realizaci.

K hledání vize soužití člověka s přírodou přistupujeme s nejvyšší úctou. Uvědomujeme si, že sen sní celá planeta a že místo, které si Vás přitáhlo má právě teď svoji zesílenou a velmi, velmi moudrou vizi, na kterou rezonujeme právě proto, že sem přicházíme.

Abychom dokázali snít společně se Zemí a správně spatřit řešení prostoru, ke kterému nás místo inspiruje, scházíme se na místě na dva nebo na tři dny v malé skupince lidí – architekti, projektanti, psychologové, geomanti, vlastníci a jejich blízcí a společně tančíme „Tanec se Zemí“.

Jak takový tanec vypadá? Především je to společný skupinový prožitek místa a všech jeho součástí, živlů, viditelných i neviditelných bytostí, vzpomínek, přírodních i lidských sil a záměrů a snů, které se v prostoru dotvářejí a přeskupují v okamžiku tvůrčího setkání. Jde tu o kombinaci geomantických postupů, šamanských i přirozených praktik s metodami dnešní psychologie.

Máme v rukávu řadu cvičení na zostřené vnímání prostoru, spojení se zemí, propojení v kruhu, intuitivní komunikaci, přijímání vize apod. Zároveň se tu otvírá příběh, ve kterém každý účastník nachází svoji roli a svoji hladinu vnímání. Celý proces je neuchopitelný jedním člověkem a zároveň jej neprožívají jenom lidští účastníci. Vzniká tu universální tvůrčí bytost, která nás všechny přesahuje.

Sedím teď u počítače v březnovém pošmournu v dobře vytopené místnosti a sám za sebe tento proces nemohu obsáhnout ani popsat. Těším se na Jaro, až se znovu vrátí tvůrčí síla do přírodních prostor a bude zase příjemné teplo pro naši práci v terénu. Na místě obyčejně hraji roli architekta (to se může změnit :-)  a tak se budu v tomto článku věnovat této roli.

Úkolem architekta v procesu je podporovat - řekněme - krystalizaci – postupný vznik obrazu, zachycení vize do grafického plánu. Obyčejně se s ostatními účastníky střídáme ve štafetě cvičení na různé téma (nevím, jak nejlépe jednotlivé tvůrčí kroky nazvat). Z hlediska mojí role před zahájením shromáždíme informace o historii, o záměru, o regulativech územního plánu, podzemních sítích a podobně. Pak pobízím účastníky, aby vnímali prostor z různých úhlů pohledu, například podle živlů z hlediska živlu země (tvar pozemku, zdroje materiálu apod.), živlu vody (vlhká a suchá místa, emoce, energie a pohyby v prostoru apod.), živlu vzduchu (vítr, pohledové osy, pojmenování hranic apod.). Z hlediska Ohně pak jde o všechno živé, o člověka, sluníčko a orientaci ke světovým stranám o hlavně náš SEN. Po pravdě jde o libovolně mnoho vjemů, nápadů a možností.

Kdykoliv je to vhodné, kreslíme na místě různé mapy, ať už jsou fantazijní, emoční, zobrazují nějaké části nebo hladiny celkového řešení (energie zahrady, vlivy různých sil, členění prostoru apod.). Tyto mapy zakreslujeme na průsvitný papír v jednotném měřítku a nakonec je přes sebe přeložíme a jako zázrakem nám vyvstane nový komplexní obraz řešení prostoru, zahrady, cest i umístění staveb, vodních prvků, stromů  a dalších návrhů v prostoru.

Nezmiňuji metody svých kolegyň a kolegů, které jsou ještě zajímavější. Výhodou společného Tance se Zemí je vznik jasného plánu - kolektivního, z prostoru převzatého a Zemí potvrzeného řešení, které je originální, konsenzuální a „posvěcené“. A architekta od stolu by to ani nenapadlo. Díky tomu trávíme méně času u počítače, šetříme čas a dlouhá dojednávání, přesvědčování a vysvětlování. Jde – li řešení rovnou ze Země, je to mnohem lepší, než když to ze mě :-)

Hladina "zelených sil".

Vodní živel.

Sesazení všech vrstev.

Tanec se Zemí a šamanský kruh.

Hranice území vodních, zemních a větrných
bytostí na pozemku. 

Přírodní pracovna.

V zimě to bývá drsnější.
Typové projekty přírodních dřevostaveb

S radostí vypouštíme do světa katalogové listy našich typových projektů. 

Filosofie přírodních domů naruby oslovila řadu lidí toužících po vlastním bydlení. Abychom nejlepší projekty naší tvorby finančně zpřístupnili co největšímu počtu zájemců, zaměřili jsme svou pozornost na možnost sdílet jeden projekt více lidmi, a to za menší cenu. Tak vznikly naše typovky.

Tyto projekty jsou zaměřené na bydlení se zahradou, dobrý design, vymazlenou dispozici, nízkoenergetický standard, čistou přírodní konstrukci, podrobnou dokumentaci pro provedení, dosažitelnost a naplnění požadavků složité legislativy.

Samozřejmostí ke každé typovce jsou naše služby, kterými prověřujeme vhodnost jejího umístění na konkrétní pozemek: napojíme jí na inženýrské sítě a komunikaci, vypracujeme projekt pro stavební úřad, vyřídíme všechna potřebná vyjádření a necháme stavbu na stavebním úřadě povolit. 

Typovky zpracováváme v podrobnosti prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Díky tomu jejich výstavba není limitovaná firmou specializovanou na dřevostavby. S prováděcí dokumentací lze oslovit jakoukoliv stavební firmu nebo stavět svépomocí. Detaily v projektech poskytují vynikající podklad pro odborný dozor stavby. A nakonec, cenové nabídky na realizaci staveb podle podrobného projektu odpovídají v maximální míře následné skutečné investici do výstavby, takže poskytují reálnou cenu díla.

Naším oblíbeným materiálem je rostlé dřevo, hlína a přírodní tepelné izolace. V projektech nepoužíváme OSB ani sádrokartonové desky. Domečky máme založené na betonových pasech s podkladní betonovou deskou na terénu. Topíme hliněnými sálavými akumulačními kamny na dřevo v kombinaci s elektrickými přímotopy. V létě stíníme okna přesahy střech, v zimě pouštíme sluneční paprsky do domu a prohříváme ho. Od jara do podzimu žijeme na venkovních zastřešených terasách.

Vaše dotazy prosím směřujte na e-mail: pavlinavlkova@fastmail.com ze kterého Vám v nejbližší době pošleme odpověď.

Návrhy konstrukcí optimalizujeme ve spolupráci s Jakubem Gajdou www.prirodnibydleni.cz.

Text Petra Vlková
Vstoupit do komunity nebo nevstoupit?

Před dvěma lety jsem se rozhodl žít a pracovat v komunitě lidí žijících v několika domech uprostřed lesa ve Východních Čechách. Po roce soužití jsem společenství opustil a znovu vstoupil do nově vznikající komunity na statku v krásné krajině pod Blaníkem. I toto společenství jsem už stihl opustit. Proč to dělám? Asi sbírám zkušenosti :-) V komunitě blízké charakteru ekovesničky toužím žít z těchto důvodů:

Za prvé: Jako architekt se zabývám a živím architekturou přírodního bydlení. Nejde mi jenom o projekty přírodních domů. Přírodní bydlení z mého úhlu pohledu zahrnuje také přírodní nebo permakulturní zahradu, alespoň částečnou soběstačnost a trochu odlišný způsob života a s tím souvisí přirozená potřeba lidské pospolitosti, která směřuje ke komunitám a ekovesničkám. Ekovesnička nebo rodová osada je zkrátka velkorysejší a dokonalejší model pro realizaci života lidí v přírodě. A protože chci žít to, pro co žiji, hledám svoji ekovesničku :-)

Za druhé: Vstupuji do třetího věku. Moje děti odešly z domova a i jejich rodiče se po letech společného života vydali každý vlastní cestou. Někde hluboko v sobě mám vzpomínky na desetitisíce let života lidské pospolitosti v přírodních kmenových osadách (ekovesnice jako víno!). Když našim dávným předkům odešly děti z domova, určitě si nehráli na strážce poloprázdných rodinných domů nebo na zastydlé budovatele rodinného hnízda. Neuzavírali se do sebe. Naopak. Otevřeli se více kmeni, širší rodině. Nechci se ve svém postrodičovském věku zkrátka uzavřít ani sám ani s partnerkou do poloprázdného hnízda atomární rodiny.

Za třetí: na rozdíl od klasické představy ekovesničana s teslicí v ruce, jsem úzce zaměřený intelektuál, který zahrnuje okolí svými vizemi a projekty, sám o sobě však stavět a realizovat nejsem

Kuchyňské okénko


Miluji, když při přípravě jídla mohu hledět oknem do zahrady, mít dostatek světla a prostoru a zároveň být s lidmi, kteří se sešli na oběd nebo na večeři. Zamýšlím se teď nad řešením kuchyně z hlediska práce s prostorem, řešení průhledů okny a vůbec umístění kuchyně v domě.


Není pochyb o správnosti současného trendu učinit kuchyň srdcem domu, propojit ji s obývákem, vytvořit jeden jediný obytný prostor včetně místa pro vaření. Je to velký rozdíl oproti staršímu přístupu, kdy kuchyně byly spíše skryté, aby nekazily nedotknutelnost a sterilitu parádního pokoje. Takový přístup se promítl do řešení rodinných domů a panelákových dispozic až do 80.let minulého století, a tak mnoho z nás ještě s takovou kuchyní bydlí :-) My jsme se v 80.letech na architektuře učili, že kuchyně musí být orientovaná na sever, aby se místnost při vaření nepřehřívala. Není to špatný nápad, ale prioritou je dnes určitě kuchyně, ve které se člověk nachází v největší pohodě a radosti z přípravy jídla.

Architektura je umění a umění nemá žádná pravidla a nic není nikdy definitivní. I soužití kuchyně s hlavním obytným prostorem může mít různé formy. Přeci jenom by tu nějaká forma oddělení měla být...

Kuchyň může být s obývacím pokojem sdílet jeden prostor. Je však lépe, pokud je přeci jenom rozdělený, nikoliv však příčkou, ale nejlépe nějakým objektem, který oběma částem interieru

Co nového v našem atelieru v roce 2019


Naše malé společenství projektantů a architektů prochází - stejně jako celé přírodní stavitelství - změnami, které souvisí s novým úhlem pohledu společnosti na tuto specializaci. Přírodní stavění se stalo prozatím nevelkou, ale zato nezpochybnitelnou součástí stavebnictví v naší zemi. Řada stavebníků, kteří hledají zdravý způsob života pro svoji rodinu a udržitelnou cestu do budoucnosti, nachází v přírodním stavění možnost, do které se vyplatí investovat. Zároveň skončilo prvotní nadšení a éra slávy „pankáčských“ staveb. Ukazuje se, že přírodní stavění je náročné nejen na čisté a kvalitní materiály ale také na práci. Nestavíme skládačky z prefabrikátů, přírodní stavby musí být promyšlené, aby byly přírodní materiály dobře ochráněny před působením živlů. Neustále hledáme nová čistější, bezpečnější a dokonalejší řešení. Stavební kultura se pořád vyvíjí, v každé zemi funguje jinak, u nás teprve nacházíme ta správná řešení pro možnosti našich stavebníků, materiálových zdrojů i legislativy. Ceny přírodních domů, ve kterých se nepoužívá ani sádrokarton ani polystyren, byly v době prvotního nadšení nižší, ale dnes jsou vyšší než ceny domů v klasickém stavitelství.

Rozhodli jsme se, že náš tým nadále neponese jméno jednoho z nás. Opouštíme jméno Atelier Hájek a směřujeme k novému jménu, které by se nejlépe dalo vyjádřit slovním spojením „Atelier přírodního bydlení“. Ano, inklinujeme k navrhování obytných domů. Vytváření osobních a rodinný prostorů pro život nám přijde nejzajímavějším, nejpravdivějším a nejkomplexnějším zadáním, jaké v architektuře současnosti i udržitelné budoucnosti vidíme. Při navrhování našich přírodních domů dodržujeme a rozvíjíme a tyto zásady:

1. Zaměřujeme se na dřevostavby, postavené z čistých a přírodních materiálů na základě spolehlivých a ověřených konstrukčních řešení. Na vývoji konstrukčních detailů a skladeb spolupracujeme se

Lidské hnízdo v ptačí zahradě

Nízkoenergetická dřevostavba na patkách
nad terénem, obložená modřínovým dřevem.
Pro zvětšení klikni na obrázek
Do vesničky Hřídelec v Českém Ráji projektujeme domek, který se stane krásným hnízdem pro člověka v zahradě, věnované uchování vody v krajině, přirozené květnaté louce a divokým větrolamům, uzpůsobeným pro hnízdění ptáků i přirozenou ochranu biotopu člověka spolupracujícího s přírodou.

Zahrada se rozprostírá na západní straně malého údolíčka na konci vesnice, kudy kdysi protékal potok. Dnes je jeho proud vedený v potrubí pod zemí. Za složitých vyjednávání s úřady umísťujme poblíž bývalého potoka soustavu jezírek, která je napájená především dešťovou vodou ze střechy přilehlého kostela.

Dům stojí na svahu nad koupacím jezírkem. Ze strany jezírka jsme pod domem vytvořili prostor, letní zahradní kuchyně. Zároveň tudy pod domem "proplouvá krajina zahrady". Anebo se dům snaží uchytit mezi větvemi jako ptačí hnízdo?

Přízemí domu je uspořádané kolem akumulačních kamen na dřevo. Místnosti jsou docela velké. V hlavním obytném prostoru je kuchyně od relaxační části oddělená mlynářským schodištěm, které zároveň slouží jako úložná skříň. Kamna jsou dostatečně veliká, aby na nich mohli odpočívat dva lidé. Ke kamnům v přízemí přiléhá ložnice, koupelna a nika na sušení oblečení v zádveří.

Mlynářské schody vedou do patra, kde je v polovině půdorysu domu podkrovní místnost, která slouží jako pokoj, druhá ložnice a pracovna. Z této místnosti lze přejít po lávce nad obytným prostorem do vlaštovčího hnízda, které s vznáší nad obytným prostorem. Jeje, do tohohle domu se vejde lidí!

Užitková plocha přízemí a patra: 89m2
Zastavěná plocha s terasami: 148m2
Zastavěná plocha přízemí: 66m2
Plocha zastřešených teras bez suterenu: 82m2
Studie Petr Hájek, Pavlína Vlková
Projekt: Petra Vlková   


Pelíšky jsou na prodej!

Pelíšky jsou na prodej! Ale ne... Ne dům, ale projekt. Chceme, aby si každý mohl dovolit vlastní bydlení. Chceme aby naše práce byla dostupná obyčejným lidem, kteří žijí skutečný život. A tak se vydáváme cestou sdílení vyzkoušených projektů.  Pro info kontaktujte Renatu, www.pelisky.org

Video zde.

Bydlíme ve velkých domech. Utrácíme mnoho peněz za jejich pořízení a jejich provoz. Velikou část své životní energie nenávratně investujeme do jejich splácení a úklidu.

Normy pro návrhy domů jsou pod tlakem Evropské unie a lobování výrobců materiálů přizpůsobovány ve prospěch rychlého výdělku. Reklama opřádá své sledovatele iluzí o luxusu, která spočívá ve velikosti stavby a izolaci člověka od vnějšího prostředí (zvuky, chlad, přílišné teplo, nezvaný „host“, sluneční záření).

Státní opatření pro snižování spotřeby energií na provoz domu nesouvisí s úsporou našich finančních prostředků, ale přesně naopak, způsobuje zvyšování našich výdajů pro pořízení bydlení (a to i v případě, že jsou schovány za dotační titul). Návratnost investic je dlouhodobá v řádech desítek let.

Českému člověku se ztratilo svobodné právo na bydlení podle svého. Od roku 2020 bychom měli projektovat rodinné domečky výhradně pasivní s izolačními trojskly a čtyřskly a s rekuperací, abychom naplnili státní plán pro snížení emisí o 40%.

Jenže někdo ty materiály musí zaplatit. Budeme to my! Přesto si dovoluji tvrdit, že nejvíce za to zaplatí naše příroda (v důsledku zase my), která se už nyní třepe z posledních sil. Až opět vzroste objem výroby polystyrenu, minerálních vat, těžba hlíny a kamene, dostane Země od člověka další podpásovku. Země se neptá.

Životním prostorem člověka však není jen dům, ale také zahrada, její okolí, vesnice, stát a Země. Rozebereme Zemi a postavíme z ní dům? Zavřeme se do něho, abychom neviděli tu bídu za okny, schováme se před horkem a zimou, protože ty už se zdají být nesnesitelné a nakonec čerstvý vzduch vyměníme za filtrovaný? Tam vážně spějeme. Ale chceme to?

Pojďme se, prosím, vydat jinou cestou …

Vznik Pelíšků

Vznikl domeček. Vznikl domeček z nouze. Ten domeček nestál miliony. Stěny a střechu má zateplené minimálně, v koupelně má dřevěnou podlahu, nemá jedinou chodbu ani předsíň, místo schodiště má žebřík. Nemá radiátory ani podlahové topení. Vypínače a zásuvky aby jeden pohledal. Podlaha netlumí kroky a příčky netlumí hlasy. Snad outsider? Nikoliv. Útulný domov! Pelíšek.

A hle! Co neduhem se může zdát, přínosem je. Izolace stěn a střechy na zimu člověku stačí, protože akumulační zděná hliněná kamna uprostřed domu sálají do všech stran teplo podobně jako slunce. Nastav slunci tvář. Je přirozené, že máš v zádech stín. Krevní oběh si libuje. Pomalu se rozvzpomínáme, že tím pravým luxusem je zdraví nikoliv pohodlí a že jedině když je člověk zdravý, cítí se pohodlně. Dřevo časem poroste na zahradě. Na té samé zahradě, která stíní střechu před letním žárem. Zahrada, ten pravý prostor pro život, společník a partner, ochránce a zdroj jídla. Pelíšek poskytuje domov, útulné zázemí pro jeho stvořitele. Co chcete víc?

Základní filosofie Pelíšků

Můžeš mě postavit sám se svými přáteli a s pomocí přírodních stavitelů. Jsem skromně izolován, přesto Ti v zimě bude teplo. Investuj raději do dobrých kamen. Schodiště jsem zavrhnul, měl bych veliké břicho a Ty bys musel platit víc peněz za to schodiště i za to břicho. Mám nízko střechu, aby ses musel na žebříku přikrčit, protože chci, abys dolu lezl pozpátku. Ale mám dlouhou střechu, tak akorát, aby mě letní slunce nepálilo do oken, a zimní slunko mi hřálo svými paprsky protilehlé stěny. To je žůžo!

Podlahu mám dřevěnou, protože se mi to líbí. Dokonce i v koupelně. No a? Vždyť mám vanu, ne bazén! Příčky mám též dřevěné. Některé s výplní, jiné ne. Váhal jsem dlouho, jestli v ložnici odtlumit hlasy a nebo raději pustit teplo, když mám jedna kamna. Nakonec jsem se rozhodl tlumit hlasy a teplo pustit dveřmi. Ale kroky netlumím. Běhá se venku. Představ si, že nemám v obvodové stěně předstěnu pro vedení instalací. Mám těch instalací totiž tak málo, že by mi byla zbytečná. Na co deset vypínačů, když mi stačí dva? No, když chceš, můžeš si mě upravit. Můžeš přidat tepelnou izolaci do stěn i do střechy. Pořád budu pěkný. V koupelně kolem vany si můžeš udělat hliněné omítky s rybičkami a mořskými vlnkami. Bude to příjemný kontrast k dřevěným prkenným obkladům. Jeden můj kamarád to má a moc se mi to líbí. Ale zase nemá venkovní zastřešené terasy jako mám já, a to bych teda nevyměnil za nic na světě! Protože na těch terasách můžeš spát, vařit, pracovat, meditovat, dokonce milovat (pssst, nikomu to neříkej) a bez toho by mě teda kus chybělo. Zkus si vylézt z postele do mokrých bot, brrr. Já Ti říkám, snadno se zamiluješ!

Jsem foňavý a jsem frajer! Dost si se mnou pohráli, mazlili se se mnou, otáčeli mě ze všech stran, přemýšleli o mě a pak mě poslali do světa, abych poctivě sloužil. A já jsem tu výzvu přijal. A až dosloužím, zmizím v přírodě. Tam, odkud jsem přišel.

Poslání Pelíšků

Každý má právo na život, k tomu potřebuje v našich klimatických podmínkách a v naší společnosti bydlet. Nikdo nemá právo drancovat Zemi. Každý sám je zodpovědný za své postoje, za své činy. Jak uživatel domu, tak jeho stvořitel. Každý si může zvolit svou cestu a respektovat cestu druhého. Pelíšky jsou takové, jaké jsou a poskytují alternativu levnějšího (nikoliv lacinějšího) života, než nabízí současný většině nedostupný standard. Chceme-li zlevnit stavbu, šetříme prostorem. Chceme li zvětšit užitnou plochu domu, zvětšíme tu venkovní a přesuneme aktivity z domu ven. Na zastřešenou terasu. Proč bychom trčeli mezi stěnami, když život je za nimi? Každý, ať investuje do domu podle svých možností a s vědomím, že morální životnost staveb je 15 let a že čas rychle utíká. Každý, ať přijme důsledky toho, co stvořil.

Výzva Pelíšků

Rozhlížej se po svém nitru. Studuj a tvoř srdcem.

Autorka textu: Ing.Petra Vlková - projektantka

Informace o typovém projektu Pelíšky

Projekt Pelíšky je útulný domek, který je menší než rodinný dům a z hlediska filozofie rodové zahrady je to ten dům, kde můžete vytvořit rodinné hnízdo a přivést na svět děti. V nevelkém domě může bydlet pár nebo rodina s malými dětmi, v pozdějším věku dětí bude vhodné uvažovat o vejminku pro dítě nebo rodiče, tak jak je tomu v našem referenčním realizovaném domě u Renaty a Toma na Brněnské přehradě. 

V přízemí domu je velký obytný prostor s výhledem do zahrady na všechny světové strany a se dvěma východy francouzskými okny a jedněmi vstupními dveřmi. Obytný prostor je šikovně rozdělený na obývací (32m2) a kuchyňskou (15m2) část akumulačními kamny kombinovanými se sporákem na dřevo. V severovýchodním a severozápadním nároží domu je koupelna, respektive ložnice. Nad obytným prostorem je v podkroví obytná galerie a malá ložnice.

Z venčí přiléhají k domu zastřešené terasy - malá, v jižním štítu, která je tu ke slunění na jaře a na podzim a také její zastřešení působí jako slunolam, který brání slunečním paprskům, aby v horkých letních dnech překročily práh francouzských dveří. Ze severu k domu přiléhá velká severní obytná terasa o ploše 22m2, kam můžete umístit letní kuchyni s jídelnou, posezení, pracovnu, nebo venkovní spaní. V dnešním horkém podnebí je severní terasa ideální: v teplé polovině roku, kdy se terasy využívají, je ráno a večer prosluněná z východní a západní strany, v poledne je tu skutečný stín a můžete nechat vstup do domu francouzskými okny otevřený. 

Dům je orientovaný na jih štítovou stěnou, jejíž okna jsou vybavena vnějšími roletami nebo okenicemi anebo slunolamem. Podle potřeby lze natočit dům až o 90 stupňů na východ nebo na západ.  

Všechny vnitřní povrchy včetně povrchů v koupelně jsou v typovém projektu obložené dřevem, stejně jako povrchy vnější. Strop nad přízemím má viditelné nosné trámy i průvlaky. V projektu najdete skladby obvodových stěn ve variantě nízkoenergetické i pasivní a skladby podlah v přízemí pro nízké anebo střední a vysoké radonové riziko. Dům stojí na základových pasech bez železobetonové desky (vycpané polystyrenem). Namísto toho je mezi pasy je štěrkový podsyp, který zabrání přístupu vlhkosti a na něm leží dřevěná konstrukce vyplněná tepelnou izolací.

Součástí projektu jsou kromě všech stavebních výkresů, skladeb konstrukcí a technické zprávy také statické výkresy všech nosných dřevěných konstrukcí, požární zpráva a rozpočet a výkaz výměr pro výstavbu na klíč. Ostatní náležitosti k povolení stavby najdete v e-booku, který Vám na požádání pošleme. Další informace na emailu uvedeném níže. 

Užitná vnitřní plocha:    84,3m2
Zastavěná plocha s terasami: 91.3m2
Obestavěný prostor: 352m2 bez teras

Cena projektu: 50.000,-Kč

Realizace svépomocí je možná od cca 700.000,-Kč
Realizace firmou "na klíč" cca 2.200.000,-Kč
(celková cena záleží na místních podmínkách,
vašich možnostech a konkrétních nabídkách řemeslníků a stavebních firem).

Technické dotazy na architekta: pavlinavlkova@fastmail.com

Pro zvětšení klikni na obrázek

Požárně nebezpečný prostor (šlehající plameny
v případě požáru) by neměl zasahovat 
na sousední pozemky. Zkontrolujte 
umístění domu na svém pozemku :-)