Rodový prostor tří bratří

Pro zvětšení klikni na obrázek
Na úpatí slovenských hor žili byli tři bratři. Každý z nich má svoji cestu, svoji práci, svoje nadání a svoje vztahy. Ale rodové pouto je silné. A tak se vydali do kraje, který si zamilovali a pořídili kus země, který převálcovala složitá historie našich národů. A do tohoto prostoru vkládají práci, víru, Lásku a naději :-)  

Z průvodní zprávy:

Podklady

S přípravou funkčních podkladů byly jisté potíže. Nepodařilo se mi získat bezplatný přístup na mapový server katastrálního úřadu, pracoval jsem s Vašimi podklady na PDF a se snímky z Google. Jakžtakž se tyto dvě reality podařilo sesadit po vzájemném pootočení a deformacích mapy Google. Pro toto schema podklady stačí, kdybychom chtěli jít do větší podrobnosti, museli bychom nechat zaměřit polohopis a výškopis alespoň těch částí zahrady, které bychom chtěli propracovávat.

Předložená skica

Je esencí možností, jak s pozemky nakládat. V tomto prvním kroku jsem nerespektoval Vaše rozdělení pozemků na tři díly. Zkoumal jsem strukturu kousku krajiny, který máme k dispozici, prostory vzhledem ke svahu a orientaci ke světovým stranám, sousedství, průchodnost krajiny,
přehlednost a rozhledy, vnímání soukromí nebo veřejného prostoru. Základní jednotkou, se kterou pracuji, je symbolický kruh rodinného/rodového životního prostoru nebo kruh společenského prostoru. Tyto kruhy jsou vymezeny především dosázením hustých porostů s ochrannou a stabilizační funkcí. Důležitým prvkem, který nás povede k řešení prostoru je umístění cest, popřípadě doprovodných alejí. Prozatím nově definovanými plochami jsou tedy obytné a společenské prostory, cesty a ochranná zeleň.

Rodinný životní prostor

V návrhu v tomto okamžiku existují 4 životní prostory A-D. Jde o ucelené prostory, vymezené a chráněné okolní zelení, připojené cestou, které slouží k ubytování/životu/obživě jedné rodiny. Je to tedy taková vnitřní buňka rodového statku. Zde navržené rodové životní prostory se pohybují cca kolem půl hektaru. Kruhový prostor není jen symbolický, kruh je praktický z hlediska pohybu slunce, větru i všech bytostí jako prostor s koncentrovanou a jednotnou energií. Tyto kruhy obsahují všechno pro život rodiny, jsou orientované ke slunci a ze severu jsou chráněné hustým polodivokým/divokým
porostem. Ten vymezuje na severní polovině životního prostoru sluneční past, která může mít 3 patra: A. vysoké plodivé stromy (kaštany, třešně, ořechy) B. nízké ovocné stromy, C. polodivé keře. V prostou se dále nacházejí (zatím nezávazně, podle toho, jak jsem to cítil na místě) obytná a hospodářská stavení, obytný palouček (prostor lásky), pěstební plochy, vodní plochy, louky, další stromy s různým určením sady atd. 

Společenský prostor

Vzhledem k velikosti území, členitosti prostoru, přítomnosti velkého objektu seníku navrhuji na jihovýchodním vstupním cípu rozsáhlé společenské prostory hned u seníku a stávající vstupní brány. Toto prostranství je nejvíce propojené s okolní osadou a to prostorově, pohledově i energeticky. Nemám tu pocit soukromí. Společenský prostor je rozdělený do dvou oblastí. Jižní kruh, který souvisí s prostorem seníku je určený jako pracovní nebo pobytový, severní část společenské zóny je zamýšlena jako ubytovací ve formě kempu nebo chatiček. I v tomto prostoru mohou být pěstební plochy, sad nebo pastviny, o které se bude rod starat společně. Součástí společenské zóny je objekt ocelového seníku, který - pokud bude zachován - může sloužit jako sklad, dílna i krytý společenský prostor. Je možné uvažovat o vestavbě jednoduchých struktur, polopříček nebo polopater, které by umožnily letní ubytování, společenské akce apod. Mohutná střecha seníku může sloužit jako základní zdroj užitkové vody a může být zapojena jako prvotní zdroj do kaskády jezírek a dalších vodních prvků.

Pro zvětšení klikni na obrázekStabilizační a ochranná zeleň

Jde o les, živý plot, jedlý les, divočinu, nebo jakýkoliv jiný hustý, ochranný i plodivý porost s mnoha možnými funkcemi, který vymezuje a chrání rodinné životní prostory. Tyto porosty jsou vzájemně propojené a zároveň fungují jako biokoridory, které navazují na vnější krajinný systém ekologické stability a propojují jej s divokými plochami zeleně, které nyní na pozemku existují. Navržené plochy jsou vyznačeny tmavozelenou šrafou. Jejich skladba je závislá od požadavků zahradníka. Mohou fungovat jako větrolamy, tvrdý sad, jedlý les, zdroj narůstání biomasy, stabilizační přirozený les s útočištěm i krmením pro zvěř, útočiště a obživa pro ptáky, včely, výběh pro slepice atd. Tato zeleň vytvoří z Vašeho prostoru osobitý a silný biotop, jehož se stanete součástí a který bude výživným domovem Vašeho rodu :-)

Velmi si cením hustých lesních a křovinatých porostů, které tvoří dané území. Sídlí v nich mykorhiza, hmyz, a ptáci, je v nich informace i síla krajiny. Jakkoliv jsou porosty divoké, přehuštěné a přestárlé, ponechal bych je rád v první fázi takové, jaké jsou. Až se propojí s novými biokoridory a naučí nové keře a stromy jazyku místní krajiny, můžeme uvažovat o jejich proměně, omlazení nebo částečném promýcení. Celkově je možné uvažovat o nových dosadbách biomasy jako o vícerychlostním procesu, ve kterém vysadíme ryhlerostoucí dřeviny v kombinaci se solidními stromy a postupně budeme podporovat pomalu rostoucí dřeviny a těžit rychlerostoucí...

Cesty

Cesta je energie, pohyb, komunikace, změna, spojení i členění. Podle Anastasie navrhuji napříč pozemky jednu budoucí veřejně přístupnou cestu. Je to cesta, která skutečně rozděluje Vaše pozemky na dvě části, ale zároveň je člení a zpřístupňuje, činí krajinu průchodnou a každého z Vás méně připoutaným a více svobodným. Nepomýšlím na to, že by mělo jít o silnici nebo promenádu nicméně by mělo jít o prostor, kudy může projít brouk, zvíře, člověk i cyklista bez omezení. Dále jsou součástí návrhu vnitřní cesty, zachován zůstává historický průběh polní cesty ze severu a jih.

Co dál

S tímto návrhem jsem si nelámal hlavu. Nakreslil jsem, co mě napadlo. Dokonce jsem ani zcela nerespektoval dané hranice pozemků uvnitř ani po obvodu. Tento návrh ukazuje proporce, kapacitu, možnosti práce s existující strukturou krajiny. Je to začátek, materiál inspirace. Dalším krokem bude vyhodnocení návrhu, vytvoření další varianty, přizpůsobení, dále pak propracování návrhů jednotlivých prostorů, úpravy pozemků, zakládání zelených ploch, cest, vodní soustavy, přemýšlení, povídání...

Zajíci

Už víte, proč zajíci ohlodali stromy podél jižní části oplocení?