Projekční služby

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumíme tvorbu zdravých, ekologických a ekonomických domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracujeme v co největší míře s přírodními a místními materiály, především se dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezujeme plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhujeme malé, chytré, dobře zařízené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považujeme za prostor k bydlení. Součástí návrhu proto bývá návrh zahrady, teras a jejich zařízení, letních kuchyní a dalších zahradních prvků. 

Architektonická studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a zastřešených teras a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních prostorách i na terasách. Studie domu dále stanoví kompletní vnější design domu, předběžně stavební technologii, koncepci vytápění a umístění a tvar akumulačních kamen, zacházení s vodou pitnou, dešťovou i odpadní a případné umístění fotovoltaických panelů a prostor pro technologická zařízení v domě.

Po celou dobu prací na studii budeme bedlivě sledovat odhad ceny domu vzhledem k míře Vašich svépomocných možností.

Návrh uspořádání zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili účelnou, krásnou a živou kompozici prostoru pro Váš život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta. 

Během práce na studii budeme konzultovat s projektantem stavby, statikem, kamnářem, dalšími profesemi a řemesly. Otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, památkáři, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Prověříme územní plán, bude - li potřeba vyžádáme si územně plánovací informaci, a zajistíme všechny existující a dostupné podklady a doklady, abychom vybrali optimální strategii legalizace projektu a obsah další dokumentace. Až se nám začne vykreslovat skutečná podoba domu a zahrady, budete-li chtít, připravíme cenu za zpracování projektu.

Otevření zakázky, příprava projektu:

Na základě zkušeností s právě probíhajícími, abychom spolehlivě dotáhli práci do konce včetně úspěšného stavebního řízení a zkrocených cen, navrhujeme následující postup:

A. Nejprve uspořádáme předběžnou konzultaci po telefonu, Skype nebo v Praze nad základními materiály. Připravte si fotky z místa, situaci, letecký snímek, podklady, které už máte, Váš záměr. Pošleme Vám pracovní dotazník, který nemusíte vyplňovat, ale společně si ho proběhneme.

B. Vypravíme se společně na místo, vytvoříme první skicu a koncept. Na základě skic a návštěvy připravíme nabídku na studii stavby a zahrady.

C. Rozpracování studie předchází detailní průzkum všech limit projektu: zajištění vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury včetně vynaložených poplatků, prověření vjezdu na pozemek, regulativ a omezení vyplývajících z územního plánu, stanovení předběžné strategie schvalovacího procesu, předběžné zjištění dalších limitů z dostupných veřejných zdrojů jako je bonita půdy, radon, typ podloží, záplavové území, definujeme vyvolané investice a navrhneme průzkumy, které je nutno zajistit (geodetické zaměření, radonový, hydrogeologický průzkum apod.). V případě, že se rozhodnete inženýring zajistit svépomocně, zříkáme se odpovědnosti za proveditelnost stavby.

D. Ve vzácných případech příliš těsných regulativ (nejčastěji nepříznivě předepsaných proporcí domu ze strany památkářů, ÚP nebo CHKO) nebo příliš komplikovaných podmínek v území,  které neumožní do projektu promítnout filozofii přírodního stavění si vyhrazujeme právo od nabídky odstoupit. Věříme, že případnou neprůchodnost harmonického řešení rozpoznáme co nejdříve.

Ceny projekčních prací:

1. Předběžná konzultace v atelieru na Sklenářce v Kostelci nad Orlicí, po telefonu nebo po Skype: 500,-Kč/hod anebo v Praze v ceně 700,-Kč/hod.

2. První návštěva místa, konzultace na místě, první skici a koncepty. Abychom mohli vytvořit nabídku na spolupráci, je potřeba pochopit a prozkoumat všechny souvislosti projektu a vytvořit první skici řešení. Samotná nabídka je ovšem na naše náklady. Příprava podkladů pro nabídku mimo cestovné: 4.000,-Kč. Cestovné se počítá podle bodu 11. V případě že se společně pustíme do vypracování studie, budou náklady zahrnuté v bodu 2 odečteny od ceny studie. 

3. Detailní průzkum všech limit projektu, stanovení schvalovací strategie projektu podle bodu C.: 5.500,-Kč.


4. Technická situace stavby se zakreslením stavby a sítí bez projektu přípojek 3.500,-Kč.

5. Písemné projednání s orgány státní správy podle nutnosti do 3.000,-Kč. Prokud bude nutná osobní intervence, proplatí se náklady přiměřeně podle bodu 1. a 9. (většinou není potřeba).

6. Architektonická studie malého domu od 45.000,-Kč podle velikosti a složitosti stavby. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie. 

7. V ceně studie není započítáno: podrobné řešení interieru, vyčerpávající materiálové a barevné řešení vnitřních povrchů, výkresy truhlářských výrobků (schodiště, zábradlí, okna, dveře, koupelna, kuchyně, vestavěné skříně apod.), vnitřní perspektivy, řešení osvětlení. Pokud si budete přát připravíme pro Vás nabídku na míru. Stejně tak pro Vás detaily vnitřního vybavení může řešit výrobce, kuchyňské studio apod.  

8. Návrh uspořádání zahrady anebo alespoň osazení domu do zahrady od 10.000,-Kč podle velikosti, propracovanosti a množství aktivit. Cena/propracovanost návrhu jsou velmi flexibilní. Návrh zahrady pro přírodní bydlení je nezbytný. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta. 

9. Zjednodušený odhad ceny domu podle kubatury od 2.000,-Kč.

10. Autorské dozory architekta nad provedením projektu v našem studiu jsou zdarma. Autorské dozory nad provedením projektu u jiného projektanta a autorské dozory po ukončení projektu během stavby se platí v hodinové sazbě 700,-Kč za hodinu.

11. Cestovní náklady autem účtujeme ve výši 9,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem nebo spolujízdy se proplatí jízdné + 300,-Kč za hodinu strávenou na cestě. Vždy se snažím na cestě spojit více akcí, abych mohl náklady na cestu rozdělit.

12. Po dokončení studie rádi vypracujeme podle norem a vyhlášek ve spolupráci se stavebním úřadem projekt stavby. Cena za dokumentaci obsahuje stavební řešení, legislativní řešení (souhrnné řešení projektu), koordinaci všech profesí a částí, statické řešení, požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti domu, projekt elektroinstalace, vnitřní rozvody vody a kanalizace, projekty přípojek, řešení dešťových a odpadních vod, zásobování vodou a někdo to musí vytisknout a zkompletovat. Cenová nabídka projektanta na jednostupňový projekt malého domu pohybuje od 100 tis.Kč.

13. Dodáme zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta. Návrh ceny se provede podle "návrhu uspořádání zahrady".

14. Pro experimentátory a alternativce je tu je ještě jedna možnost: zkusit aplikovat na Vaši situaci projekt, který už byl vytvořen, nebo který právě tvoříme na jiné místo. Tím se nyní můžete podílet na tvorbě programu typových projektů, které budou dosažitelnější v čase i penězích a jehož ostré spuštění předpokládáme za rok nebo za dva :-)