Služby architekta

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumím tvorbu zdravých, ekologických a dosažitelných domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracuji v co největší míře s přírodními a místními materiály, především se dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezuji plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhuji malé, chytré, dobře zařízené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považuji za prostor k bydlení. Součástí studie proto bývá návrh zahrady, teras a jejich zařízení, letních kuchyní a dalších zahradních prvků. 

Architektonická studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a zastřešených teras a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních prostorách i na terasách. Studie domu dále stanoví kompletní vnější design domu, předběžně stavební technologii, koncepci vytápění a umístění a zhruba tvar akumulačních kamen, případné umístění fotovoltaických panelů a prostor pro technologická zařízení v domě.

Po celou dobu prací na studii sleduji cenu domu vzhledem k míře Vašich finančních a svépomocných možností.

Návrh uspořádání zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili účelnou, krásnou a živou kompozici prostoru pro život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta. 

Během práce na studii můžeme projekt konzultovat s projektantem stavby, statikem, kamnářem, dalšími profesemi a řemesly. V rámci "předběžného inženýringu" otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, památkáři, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Prověříme územní plán, bude - li potřeba vyžádáme si územně plánovací informaci, a zajistíme všechny existující a dostupné podklady a doklady, abychom vybrali optimální strategii pro povolení stavby a obsah další dokumentace. Z veřejně dostupných zdrojů zjistíme také bonitu půdy, radon, typ podloží, záplavové území, definujeme vyvolané investice a navrhneme průzkumy, které je nutno zajistit (geodetické zaměření, radonový, hydrogeologický průzkum apod.).

Průběh spolupráce:

A. Nejprve Váš záměr předběžně zkonzultujeme po telefonu, Skype nebo na schůzce nad základními materiály. Připravte si fotky z místa, situaci, letecký snímek, podklady, které už máte, připravte si svoji vizi. 

B. Vypravíme se společně na místo, vytvoříme první skicu a koncept. Na základě skic a návštěvy připravím přesnou nabídku na studii stavby a zahrady.

C. Pokud usoudíme, že umístění domu nebo řešení zahrady je z důvodu rozlehlosti pozemku, neobvyklosti zadání nebo vysoké přírodní hodnoty místa potřeba řešit celostně a s obzvlášť hlubokými vhledy do přírodních poměrů a sil, můžeme se domluvit na uspořádání "Tance se Zemí".

D. Vytvoříme společně studii včetně návrhu uspořádání zahrady. Studie je celostním řešením Vašeho záměru, následný projekt technicky rozpracovává to, co určila studie. Studie chce svůj čas a pozornost, budeme pracovat s variantami a při práci na studii se bude vyvíjet náš názor i vědomí možností, potřeb a souvislostí.

E. Zároveň s rozpracováním studie doporučuji provést "předběžný inženýring", který zaručí proveditelnost studie.

F. Během práce na studii Vám moji kolegové a kolegyně mohou připravit nabídku na zpracování projektu pro stavební povolení nebo projektu pro provedení stavby anebo do spolupráce zasvětím Vašeho nebo místního projektenta. Na rozpracování projektu a stavby mohu dohlížet (autorské dozory).

Ceny práce architekta:

1. Předběžná konzultace, po telefonu nebo po Skype: 500,-Kč/hod. 

2. První návštěva místa, konzultace na místě, první skici a koncepty, nabídka na vypracování studie stavby a zahrady. Záleží na složitosti zadání a délce cesty. Obvykle počítejte se 7 až 10 tis.Kč. Cena bude odečtena od ceny studie.

3. Architektonická studie malého domu a uspořádání běžné zahrady se pohybuje kolem 65.000,-Kč. Záleží na velikosti a složitosti projektu. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie. Do ceny studie se započítává cena předběžné konzultace a přípravy projektu podle bodu 1 a 2. a jedna cesta na místo. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta.

4. Autorské dozory architekta nad provedením projektu nebo stavby se platí v hodinové sazbě 500,-Kč za hodinu + cestovné. Dozory nad rozpracováním projektu u projektanta, kterého doporučím jsou zdarma.

5. Cestovní náklady autem účtuji ve výši 8,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem nebo spolujízdy se proplatí jízdné + 250,-Kč za hodinu strávenou na cestě. Vždy se snažím na cestě spojit více akcí, abych mohl náklady na cestu rozdělit.